Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie


Nagłówek

Aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMKNIĘCIU NABORU WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMKNIĘCIU NABORU WNIOSKÓW PRACODAWCÓW  O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że  w dniu 13.02.2018 r. o godz. 16.00 został zamknięty nabór wniosków Pracodawców  o przyznanie...

Przedłużono nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW  O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w...

Przedłużono nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW  O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie...

SPROSTOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 5 LUTEGO 2018 ROKU

SPROSTOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 5 LUTEGO 2018 ROKU     NA PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ PN. „ OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI " W RAMACH  PROJEKTU „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE WYSZKOWSKIM (II)"...

NABÓR OSÓB NA SZKOLENIE "OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI " w ramach projektu RPO WM

NABÓR OSÓB NA SZKOLENIE „ OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI "   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w terminie   od 06.02.2018r. do 16.02.2018 r.   przyjmowane są zgłoszenia osób zainteresowanych szkoleniem „ OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ...

SZKOLENIA wskazane przez osobę bezrobotną (indywidualne) w ramach projektu PO WER 2018-2019

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 prowadzony...

BONY SZKOLENIOWE dla osób bezrobotnych w ramach projektu POWER 2018-2019

  Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020...

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie usługi szkoleniowej o wartości nie przekraczającej 30 000 euro (netto) pn. " Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli" w ramach projektu RPO WM

ZAPYTANIE OFERTOWE   Na przeprowadzenie usługi szkoleniowej o wartości nie przekraczającej 30 000 euro (netto) pn. „Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli" w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez...

Nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW  O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie...

Informacja dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą zamierzających zatrudnić osoby bezrobotne

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że umowy o organizowanie prac interwencyjnych  oraz umowy o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, zawierane są pod koniec każdego miesiąca z zatrudnieniem od pierwszego dnia następnego miesiąca po podpisaniu umowy. ...

PRZEDŁUŻONY NABÓR wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WM 2018

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w  powiecie...

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców - oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom - obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawi, Rosji i Ukrainy

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. ...

OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI - RACHUNEK BANKOWY

Podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, przed złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi , dokonuje wpłaty w wysokości 30 zł. Opłatę należy uiścić na rachunek:   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie ul. Tadeusza Kościuszki 15 07-200 Wyszków 37 8931 0003 0000 3128 2000...

Ulotki dla pracodawców i cudzoziemców dotyczące nowych zasad zatrudniania cudzoziemców od 01 stycznia 2018r.

W załączeniu ulotki dla pracodawców w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim oraz angielskim Informacje na temat zmian w zatrudnianiu cudzoziemców od 01.01.2018 r. można znaleźć TUTAJ Załączniki Ulotka dla...

Projekt „Bez barier aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”

Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Bez barier aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" Projekt jest kierowany do 72 osob (43 kobiety i 29 mężczyzn) zamieszkujących w woj. mazowieckim, w gminach poniżej progu defaworyzacji określnego w...

Projekt pn.: „Działanie szansą na włączenie i rozwój”

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Działanie szansą na włączenie i rozwój" . Projekt jest skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych, zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego,...

Nabór wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO WM

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w  powiecie wyszkowskim...

Nabór wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu PO WER

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II) " Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany jest nabór wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków...

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie zaprasza  do zapoznania się z przyjętymi rozwiązaniami w zakresie wsparcia rodzin borykających się z problemami związanymi z niepełnoprawnością jednego z jej członków m.in. w obszarze rynku pracy. W związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem", w ustawie...

Nabór wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej_Fundusz Pracy 2017

POWIATOWY URZĄD PRACY W WYSZKOWIE INFORMUJE:   że osoby bezrobotne lub poszukujący pracy (tj. opiekunowie osób niepełnosprawnych o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy) mogą uzyskać środki na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy. Wnioski w sprawie przyznania środków na podjęcie...

Projekt „Mogę wszystko” współfinansowany z EFS

Ośrodek Kształcenia Zawodowego Faktor, ul. Wyszyńskiego 15, 10-456 Olsztyn realizuje projekt „Mogę wszystko" współfinansowany z EFS. Udział w projekcie jest bezpłatny. Do udziału organizator zaprasza osoby: w wieku 15-29 lat, kobiety i mężczyzn, wyłącznie niezarejestrowane w urzędach pracy (w tym bierne zawodowo i...

Projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS pn. „Otwórz się na zmiany!”

Navigator International Sp. z o.o ., Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, realizuje projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS pn. „Otwórz się na zmiany!" . Projekt jest skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w szczególności : osób niepełnosprawnych , osób bezrobotnych zakwalifikowanych...

Projekt "WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!"

NS Konsulting Sp. z o.o., ul. Skromna 5, 20-704 Lublin, zaprasza do udziału w projekcie w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka...

Bezpłatne szkolenia językowe

AL Edukacja Centrum Szkoleniowo- Doradcze ul. 11 Listopada 7, 64-600 Oborniki w ramach projektu „Mazowiecka Akademia Językowa certyfikowane szkolenia językowe dla mieszkańców województwa mazowieckiego o niskich kwalifikacjach" organizuje bezpłatne szkolenia z języka angielskiego. Oferta jest skierowana do osób powyżej 50...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o wyniku postępowania na przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. „Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli" w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...

Wyświetlanie 51 - 75 z 167 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę