Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie


Nagłówek

Aktualności

Przedłużono nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW  O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie...

NABÓR OSÓB NA SZKOLENIE "OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI " w ramach projektu RPO WM

NABÓR OSÓB NA SZKOLENIE „ OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI "   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w terminie   od 06.02.2018r. do 16.02.2018 r.   przyjmowane są zgłoszenia osób zainteresowanych szkoleniem „ OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ...

SZKOLENIA wskazane przez osobę bezrobotną (indywidualne) w ramach projektu PO WER 2018-2019

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 prowadzony...

BONY SZKOLENIOWE dla osób bezrobotnych w ramach projektu POWER 2018-2019

  Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020...

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie usługi szkoleniowej o wartości nie przekraczającej 30 000 euro (netto) pn. " Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli" w ramach projektu RPO WM

ZAPYTANIE OFERTOWE   Na przeprowadzenie usługi szkoleniowej o wartości nie przekraczającej 30 000 euro (netto) pn. „Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli" w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez...

Nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW  O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie...

Informacja dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą zamierzających zatrudnić osoby bezrobotne

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że umowy o organizowanie prac interwencyjnych  oraz umowy o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, zawierane są pod koniec każdego miesiąca z zatrudnieniem od pierwszego dnia następnego miesiąca po podpisaniu umowy. ...

PRZEDŁUŻONY NABÓR wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WM 2018

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w  powiecie...

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców - oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom - obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawi, Rosji i Ukrainy

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. ...

OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI - RACHUNEK BANKOWY

Podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, przed złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi , dokonuje wpłaty w wysokości 30 zł. Opłatę należy uiścić na rachunek:   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie ul. Tadeusza Kościuszki 15 07-200 Wyszków 37 8931 0003 0000 3128 2000...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę