Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie


Zawartość stron

logo projektu z flagą polski
Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. realizowany jest projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe.
 
Całkowita wartość projektu wynosi 2 168 405,59 (w tym: kwota w części EFS – 1 734 724,46zł; kwota w części wkładu krajowego – 433 681,13 zł).
W roku 2019 wartość projektu wynosi 1 014 263,49  zł
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim.
 
W 2019 roku projekt skierowany jest do 115 osób: w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wyszkowie, będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zwane dalej grupami defaworyzowanymi – zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
 
Grupa docelowa to w szczególności:
osoby w wieku 50 lat i więcej,
osoby z niepełnosprawnościami,
osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
– osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
– kobiety,
– mężczyźni w wieku pomiędzy 30 a 49 rokiem życia (osoba nienależąca do grupy osób: w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach zawodowych, posiadająca wykształcenie na poziomie wyższym z zastrzeżeniem, że mogą być objęte jedynie w postaci szkoleń i dotacji na działalnośc gospodarczą)
 
W ramach w/w projektu w 2019 roku planowane są następujące działania:
– staże dla 91 osób,
– jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 20 osób,
– szkolenia dla 4 osób.
Planowane szkolenia mają służyć podniesieniu/nabyciu kwalifikacji zawodowych i zakończyć się egzaminem zewnętrznym. Jako kwalifikacje należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy.
 
Zgodnie z założeniami RPO WM dotyczącymi uzyskania wysokiej efektywności projektu, wymagane będzie zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończonej formie aktywizacji. Kryterium efektywności zatrudnieniowej uznaje się za spełnione jeżeli:
 
–  uczestnik projektu po zakończonym udziale w projekcie zostanie zatrudniony na umowę o pracę, na nieprzerwany okres co najmniej trzech miesięcy, przynajmniej na ½ etatu;
 
– uczestnik projektu po zakończonym udziale w projekcie rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej (regulowane w szczególności ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców).
 
Rezultatem projektu będzie:
–  podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 45 % osób w wieku 50 lat i wiecej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach;
–  podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 60 % osób nienależących do ww. grup.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wyszkowie
ul. Tadeusza Kościuszki 15, 07-200 Wyszków, pokój nr 3.
  
 
Zapraszamy osoby bezrobotne oraz pracodawców do udziału w projekcie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę