Publikacje urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie


Nagłówek

Publikacje

 • ZATRUDNIANIE, PLANOWANIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW, ZWOLNIENIA MONITOROWANE

  Broszura jest adresowana do pracodawców zainteresowanych współpracą z urzędem pracy przy pozyskaniu pracowników spełniających wymagania określone w ofercie pracy. Broszura informuje także o możliwej do uzyskania pomocy w zakresie poradnictwa zawodowego oraz w sytuacji planowanych zwolnień grupowych.

 • WSPARCIE ZATRUDNIENIA OSÓB POWRACAJĄCYCH PO PRZERWIE I/LUB W WIEKU 50+

  Broszura adresowana jest do pracodawców zainteresowanych wprowadzonymi w 2014 roku instrumentami wspierającymi środkami Funduszu Pracy tworzenie stanowisk pracy lub zatrudnienie skierowanych przez urząd pracy bezrobotnych, którzy chcą powrócić lub wejść na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki w domu lub mają trudności z...

 • Wsparcie osób młodych na mazowieckim rynku pracy

 • STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH

  Broszura adresowana jest do pracodawców zainteresowanych przyjęciem osoby bezrobotnej na staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych. Obie formy aktywizacji pozwalają bezrobotnemu zdobyć kompetencje w toku wykonywania zadań zawodowych w miejscu pracy, a pracodawcy wyszkolić kandydata do pracy zgodnie z potrzebami firmy.

 • PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM

  Broszura adresowana jest do pracodawców zainteresowanych przyjęciem młodzieży w wieku szkolnym na naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania pracy.

 • PRACE INTERWENCYJNE, ROBOTY PUBLICZNE I JEDNORAZOWA REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

  Broszura adresowana jest do pracodawców zainteresowanych organizacją prac interwencyjnych, robót publicznych lub wsparciem w formie jednorazowej refundacji składek na ubezpieczenie społeczne za osoby skierowane przez powiatowy urząd pracy

 • KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

  Poradnik jest adresowany do pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy zaangażowanych w redystrybucję środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz współpracujących z pracodawcami zainteresowanymi dofinansowaniem kształcenia ustawicznego osób pracujących. Poradnik zawiera prezentację najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na temat...

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Broszura adresowana jest do pracodawców zainteresowanych dofinansowaniem przez urząd pracy kształcenia ustawicznego pracowników lub przeszkoleniem bezrobotnych kandydatów do pracy zgodnie z potrzebami firmy.

 • Wsparcie młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na mazowieckim rynku pracy

  Badanie zrealizowane w ramach umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania działań obejmujących przygotowanie organizacji konkursów na aktywizację zawodową młodzieży w ramach Gwarancji dla młodzieży.

 • Informator - pomoc dla pracodawców i ich pracowników

  Informator adresowany jest do pracodawców zainteresowanych współpracą z publicznymi służbami zatrudnienia. Pomoc może dotyczyć doboru kandydatów do pracy, porad w zakresie rozwoju zawodowego pracowników, sfi nansowania szkoleń kandydatów do pracy lub osób pracujących, dofi nansowania zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych lub tworzenia miejsc...

Wyświetlanie 1 - 10 z 11 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę